Privātuma paziņojums

Šajā Privātuma paziņojumā ir apkopota pamatinformācija par personas datiem, kurus vāc SAS Manpower Lit filiāle Manpower Lit (turpmāk – Datu pārzinis) saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumiem.

Datu pārzinis

Datu pārzinis ir SAS Manpower Lit filiāle Manpower Lit ar juridisko adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 33-17, Rīga, LV-1010, Latvija.

 

Saņemtos personas datus kontrolēs un apstrādās Datu pārzinis. Personas datus var apstrādāt vai kopīgi pārzināt arī Datu pārziņa saistītie uzņēmumi.

 

Šis Privātuma paziņojums attiecas uz (1) mūsu kandidātiem un karjeras pakalpojumu saņēmējiem, (2) mūsu darbiniekiem, ar kuriem mums ir darba tiesiskās attiecības, (3) mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu (“Vietnes”) lietotājiem un (4) mūsu darījumu partneru, klientu un piegādātāju pārstāvjiem.

 

Privātuma paziņojumā aprakstīti personas datu vai personiskās informācijas veidi, kuru mēs vācam, kā mēs šo informāciju izmantojam, kā mēs apstrādājam un aizsargājam savākto informāciju, cik ilgi mēs to glabājam, ar ko mēs to koplietojam, kam mēs to nododam, kā arī tiesības, kuras fiziskās personas var izmantot attiecībā viņu personas datu izmantošanu. Mēs arī paskaidrojam, kā varat sazināties ar mums par mūsu privātuma praksi un izmantot savas tiesības.

 

Mūsu privātuma prakse var būt atšķirīga dažādās valstīs, kurās veicam darbību, atspoguļojot vietējo praksi un juridiskās prasības. Konkrētus vietējos noteikumus varat apskatīt vietējās tīmekļa vietnēs.

 

Noklikšķiniet kādu no zemāk redzamajām saitēm, lai pārietu uz kādu no uzskaitītajām sadaļām:

 

Privātuma paziņojums

 

Informācija, kuru mēs vācam

Mēs varam vākt personas datus par jums dažādos veidos, piemēram, caur mūsu Vietnēm un sociālo mediju kanāliem; mūsu pasākumos; pa tālruni un faksu; no darba pieteikumiem; saistībā ar personīgu darbā aicināšanu; vai saistībā ar mūsu sadarbību ar klientiem un piegādātājiem. Mēs varam vākt dažādus personas datus atkarībā no attiecību būtības, tostarp, bet ne tikai (ciktāl to atļauj vietējie tiesību akti):

 • kontaktinformāciju (piemēram, vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs);
 • lietotājvārdu un paroli, kad reģistrējaties mūsu Vietnēs;
 • informāciju, ko sniedzat par draugiem vai citiem cilvēkiem, ar kuriem vēlaties, lai mēs sazināmies. (Datu pārzinis pieņem, ka otra persona pirms tam ir devusi atļauju šādai komunikācijai) un
 • citu informāciju, ko jūs varat mums sniegt, piemēram, aptaujās, vai
 • izmantojot “Sazinieties ar mums” iespēju mūsu Vietnēs.

 

Ja esat kandidāts un piesakāties uz vakanci vai izveidojat kontu, lai pieteiktos amatam, mēs varam vākt šāda veida personas datus (ciktāl to atļauj vietējie tiesību akti):

 • iepriekšēja darba pieredze un izglītība;
 • valodu zināšanas un citas ar darbu saistītas prasmes;
 • pilsonība un darba atļaujas statuss;
 • rekomendācijās ietvertā informācija un CV iekļautā informācija; informācija, ko sniedzat par savām karjeras interesēm un cita informācija par jūsu kvalifikāciju darbam;

un

ja tā noteikts tiesību aktos, un ir sniegta jūsu nepārprotama piekrišana:

 • invaliditāte un ar veselību saistīta informācija;
 • sodāmība un cita informācija par pagātni.

 

Ja stājaties darba attiecībās ar mums vai jau esat mūsu darbinieks, mēs varam vākt šāda veida personas datus (ciktāl to atļauj vietējie tiesību akti):

 • Personas kods vai sociālās apdrošināšanas numurs, valsts identifikators vai cits valdības izsniegts identifikācijas numurs;
 • pilsonība un darba atļaujas statuss;
 • dzimšanas datums;
 • dzimums;
 • izglītība;
 • bankas konta numurs;
 • informācija par nodokļu atvieglojumiem;

un

ja tā noteikts tiesību aktos un ir sniegta jūsu nepārprotama piekrišana:

 • invaliditāte un ar veselību saistīta informācija;
 • sodāmība un cita informācija par pagātni.

Papildus mēs varam vākt informāciju, ko sniedzat mums par citām personām, piemēram, informāciju par personām, ar kurām sazināties ārkārtas gadījumā.

 

Kā mēs izmantojam savākto informāciju

Datu pārzinis vāc un izmanto savāktos datus šādiem mērķiem (ciktāl to atļauj vietējie tiesību akti):

 

 • darbaspēka risinājumu nodrošināšana un darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana;
 • tiešsaistes kontu izveide un pārvaldīšana;
 • maksājumu apstrāde;
 • mūsu klientu un piegādātāju attiecību pārvaldīšana;
 • paziņojumu par pieejamiem amatiem, reklāmas materiālu un cita veida komunikācijas sūtīšanai, ciktāl tas atļauts tiesību aktos un ja esat sniedzis tam piekrišanu, un tas atbilst Datu pārziņa Paziņojumam par sīkfailiem un reklāmu, kas ir pieejams šeit;
 • ja atļauts tiesību aktos un ja esat sniedzis tam piekrišanu, lai nosūtītu informāciju un pārvaldītu dalību īpašos pasākumos, reklāmas pasākumos, aptaujās, konkursos un tirgus izpētē;
 • atbildot uz personu jautājumiem un pieprasījumiem;
 • lai veiktu, novērtētu un uzlabotu mūsu uzņēmējdarbību (tostarp mūsu pakalpojumu izstrādei, paplašināšanai, analīzei un uzlabošanai; komunikācijas pārvaldīšanai; datu analīzes veikšanai; un grāmatvedības, revīzijas un citu iekšējo funkciju veikšanai);
 • lai veiktu aizsardzības pasākumus, identificētu un censtos novērst krāpšanu un citas nelikumīgas rīcības, prasības un saistības un
 • ievērotu un īstenotu piemērojamās juridiskās prasības, attiecināmos nozares standartus, līgumsaistības un mūsu politikas.

 

Papildus iepriekš uzskaitītajām darbībām, ja esat mūsu darbinieks vai kandidāts un piesakāties uz amatu vai izveidojat kontu, lai pieteiktos amatam, ciktāl to atļauj vietējie tiesību akti, mēs izmantojam šajā Privātuma paziņojuma aprakstīto informāciju šādiem mērķiem:

 • lai jums piedāvātu darba iespējas un darbu;
 • lai dibinātu ar jums darba tiesiskās attiecības un izpildītu līguma saistības (piemēram, darba laika uzskaiti, algu izmaksu, nodokļu aprēķinu u.c.);
 • lai jums sniegtu tādus papildu pakalpojumus kā apmācību, karjeras konsultācijas un karjeras maiņas pakalpojumus;
 • lai novērtētu jūsu kā kandidāta un jūsu kvalifikācijas atbilstību vakancēm, un lai veiktu datu analīzi, piemēram (i) analizējot kandidātu un darbinieku datu bāzi, (ii) novērtējot individuālo sniegumu un spējas, tostarp ar darbu saistītās prasmes, (iii) nosakot trūkstošās prasmes, un (v) analizējot darbā pieņemšanas tendences praksē.

 

Mēs varam izmantot informāciju arī citos veidos, par kuriem mēs sniedzam konkrētu paziņojumu datu vākšanas laikā vai pirms tās.

 

Ja jūs mums nesniedzat kādu informāciju, mēs nevarēsim izpildīt mērķus, kas norādīti šajā paziņojumā.

 

Visa datu apstrāde tiks veikta uz atbilstoša tiesiska pamata, ko var iedalīt vairākās kategorijās, tostarp:

 • piekrišana vai nepārprotama piekrišana no datu subjekta, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti;
 • lai nodrošinātu, ka mēs izpildām likumā vai līgumā noteiktas prasības vai prasības, kas nepieciešamas, lai noslēgtu līgumu [piemēram, jūsu personas datu apstrāde, lai nodrošinātu, ka jums tiek samaksāta alga un nodokļi].
 • tas ir svarīgi un nepieciešami Datu pārziņa leģitīmajām interesēm [piemēram, lai nodrošinātu lietotājam piekļuvi tīmekļa vietnei, lai tam sniegtu piedāvātos pakalpojumus].

 

Leģitīmo interešu piemēri

 

Datu pārzinis var apstrādāt personas datus konkrētiem leģitīmiem komercdarbības mērķiem, tostarp šādiem:

 

 • lai procesa gaitā varam paplašināt, mainīt, personalizēt vai citādi uzlabot savus pakalpojumus/komunikāciju klientu, kandidātu un darbinieku labā;
 • lai identificētu un novērstu krāpšanu;
 • lai veicinātu mūsu tīkla un informācijas sistēmu drošību;
 • lai labāk saprastu, kādas darbības cilvēki veic mūsu tīmekļa Vietnēs.

Kad vien mēs apstrādājam datus šiem mērķiem, mēs pārliecināsimies, ka ievērojam jūsu tiesības un ņemam tās vērā. Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi, un, ja vēlaties to darīt, lūdzam sazināties ar mums. Lūdzu, atcerieties, ka tad, ja izmantosiet tiesības iebilst, tas var ietekmēt mūsu spēju nodrošināt un sniegt jums pakalpojumus jūsu labā.

Kā mēs apstrādājam un aizsargājam personisko informāciju

Mēs apstrādājam savāktos personas datus, arī ar automatizētiem līdzekļiem, iepriekšminētos nolūkos un konkrētu laika posmu, kas atbilst mūsu iekšējai glabāšanas politikai, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek glabāti ilgāk kā nepieciešams.

 

Mēs uzturam administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu jūsu sniegtos personas datus no to nejaušas, nelikumīgas vai neatļautas iznīcināšanas, nozaudēšanas, mainīšanas, piekļuves tiem, to izpaušanas vai lietošanas. Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību un konfidencialitāti, mēs īstenojam šādus drošības pasākumus:

 • datu šifrēšana nodošanas procesā;
 • stingra lietotāju autorizēšanās kontrole;
 • droša tīkla infrastruktūra;
 • tīkla uzraudzības risinājumi.

 

Cik ilgi mēs glabājam savākto informāciju

Mūsu sistēmās savāktos datus glabājam tādā veidā, lai datu subjektu identificēšana nebūtu iespējama ilgāk kā nepieciešams, ņemot vērā mērķus, kuriem dati tika vākti vai kuriem dati tiek tālāk apstrādāti.
Mēs nosakām šo konkrēto laika posmu, ņemot vērā:

 • nepieciešamību glabāt savāktos personas datus, lai piedāvātu lietotājam noteiktos pakalpojumus;
 • lai garantētu Datu pārziņa leģitīmās intereses kā aprakstīts sadaļā par mērķiem;
 • konkrētu juridisku pienākumu esamību, kas nosaka nepieciešamību apstrādāt un attiecīgi glabāt datus konkrētu laika posmu.

 

Informācija, kuru mēs koplietojam

Mēs neizpaužam par jums savāktos personas datus, izņemot veidus, kā aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā vai atsevišķos paziņojumos, kas tiek sniegti sakarā ar konkrētām darbībām. Mēs varam koplietot personas datus ar piegādātājiem, kuri veic pakalpojumus mūsu labā, pamatojoties uz mūsu instrukcijām. Mēs nepilnvarojam šos pasūtītājus izmantot vai atklāt informāciju, izņemot tiktāl, cik nepieciešams pakalpojumu sniegšanai mūsu labā vai juridisko prasību ievērošanai. Mēs arī varam koplietot jūsu personas datus (i) ar mūsu meitas uzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, (ii) ja esat kandidāts, tad ar klientiem, kuriem var būt pieejamas vakances vai interese pieņemt darbā mūsu kandidātus, un (iii) ja esat mūsu darbinieks, tad ar klientiem, pie kuriem veicat darbu uz norīkojuma pamata, un (iv) ar citiem, ar kuriem mēs strādājam, piemēram, darbā iekārtošanas konsultantiem un apakšuzņēmējiem, lai atrastu jums darbu.

 

Turklāt mēs varam atklāt jūsu personas datus (i) ja to nosaka tiesību akti vai tiesvedība, (ii) tiesībsargājošām iestādēm vai citām valdības amatpersonām, pamatojoties uz likumīgu izpaušanas pieprasījumu, un (iii) kad uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama vai atbilstoša, lai novērstu fizisku kaitējumu vai finansiālu zaudējumu, vai saistībā ar iespējamas vai faktiskas krāpnieciskas vai nelikumīgas darbības izmeklēšanu. Mēs arī paturam tiesības nodot mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus tādā gadījumā, ja pārdodam vai nododam visu vai daļu sava uzņēmuma vai aktīvu (tostarp reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā).

 

Datu nodošana

Mēs arī varam nodot jūsu personas datus, ko esam savākuši, uz valstīm ārpus valsts, kurā informācija sākotnēji tika vākta. Šajās valstīs var nebūt tādi paši tiesību akti par datu aizsardzību kā valstī, kurā jūs sākotnēji sniedzāt personas datus. Kad pārsūtām jūsu informāciju citām valstīm, mēs aizsargājam šos datus, kā aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā, un šāda datu nodošana notiks saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Valstis, uz kurām mēs varam pārsūtīt personas datus, ko esam ieguvuši par jums, var būt:

 • Eiropas Savienībā
 • ārpus Eiropas Savienības

Kad pārsūtām personas datus no Eiropas Savienības uz valstīm vai starptautiskajām organizācijām, kuru galvenā mītne ir ārpus Eiropas Savienības, datu nodošana notiek, pamatojoties uz:

 • Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa adekvātumu;
 • Ja nav lēmuma par aizsardzības līmeņa adekvātumu, tad uz cita tiesiski pieļaujama pamata: (a) juridiski saistoša un izpildāma instrumenta starp valsts iestādēm vai struktūrām, (b) saistošiem korporāciju noteikumiem, (c) standarta datu aizsardzības noteikumiem (pirms tam sauktām par standartklauzulām), ko pieņēma Komisija, u.c. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju un dokumentu kopijas.

Jūsu kā datu subjekta tiesības

Kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos, datu subjekts saskaņā ar VDAR 15. – 22. pantu var īstenot šādas tiesības:

 

 • Piekļuves tiesības: Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lai pārbaudītu, ka viņa vai viņas personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktiem.
 • Tiesības veikt labojumus: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt jebkuru savu neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu, lai aizsargātu šādas informācijas precizitāti un pielāgotu to datu apstrādei.
 • Tiesības uz datu dzēšanu: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis dzēš informāciju par viņu un vairs neapstrādā šos datus.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežo viņa vai viņas datu apstrādi.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt datu pārnesamību, kas nozīmē, ka datu subjekts var saņemt sākotnēji sniegtos personas datus strukturētā un parasti izmantotā formātā vai ka datu subjekts var pieprasīt datu nodošanu citam Datu pārzinim.
 • Tiesības iebilst: Datu subjektam, kas sniedz Datu pārzinim personas datus, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi vairāku iemeslu dēļ, kas ir izklāstīti VDAR, bez nepieciešamības pamatot šādu lēmumu.
 • Tiesības netikt pakļautam automatizētai individuālai lēmumu pieņemšanai: Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam lēmumam, kas ir pamatots tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, ja šādai profilēšanai ir tiesiskas sekas saistībā ar datu subjektu vai cita nozīmīga ietekme uz viņu.
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Katram datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, it īpaši ES dalībvalstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja datu subjekts uzskata, ka, apstrādājot viņa vai viņas personas datus, ir pārkāpti VDAR noteikumi.

Kad apstrādes pamatā ir piekrišana saskaņā ar VDAR 7. pantu, datu subjekts var savu piekrišanu jebkurā laikā atsaukt.

 

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādi, lūdzam skatīt sadaļu Kā ar mums sazināties.

 

Mūsu Privātuma paziņojuma aktualizēšana

Šis Privātuma paziņojums (tostarp jebkuri tā papildinājumi) var tikt periodiski aktualizēts, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu privātuma praksē, kā arī jauninājumus tiesību aktos. Par būtiskām izmaiņām mēs jums paziņosim, mūsu Vietnēs redzamā vietā ievietojot paziņojumu, norādot katra Paziņojuma sākumā, kad tas pēdējo reizi ir aktualizēts.

 

Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma paziņojumu, vai vēlaties īstenot savas Datu subjekta tiesības, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu šeit.

 

SAS Manpower Lit filiāle Manpower Lit

Datu apstrādes speciālists: Sirli-Kristi Käpa

Krišjāņa Valdemāra iela 33-17, Rīga, LV-1010